ozgecmis ve eserler listesi…

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ19369 Tahir Benli-3

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Tahir BENLİ

Doğum Tarihi: 13.09.1965

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986
Y. Lisans İşletme İstanbul Üniversitesi 1992
Doktora İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1999
Doç. / Prof.

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı  :

Tahir Benli,

Doğrusal Programlama ve Yatağan Termik Santrali Elektrik Üretimi

Planlamasına Uygulanması, 1992  ylisans-benli-giris

 Prof.Dr. Hasan Çatalca

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı:

Konjonktür Hareketlerinin İşletmelerin Yatırım Kararları Üzerindeki Etkileri ve Firma –Menkul Kıymet Yatırımları Açısından Bir Analiz  doktora-benli-giris

Prof.Dr. Berna Taner

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl
Ar.Gör. İ.İ.B.F, Muğla İşletmecilik YO/Dokuz Eylül Üniversitesi 1989-1995
Dr.Öğr.Gör. Muğla Meslek YO/ Muğla Üniversitesi 1995-2000
Yrd.Doç.Dr. Muğla Meslek YO/ Muğla Üniversitesi 2000-2011
Yrd.Doç.Dr. İ.İ.B.F./ Kastamonu Üniversitesi 2011-

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

Projelerde Yaptığı Görevler :

İdari Görevler :

Muğla Üniversitesi, Muğla Meslek YO., İktisadi ve İdari Programlar Bölüm Başkanlığı

Muğla Üniversitesi, Muğla Meslek YO., Teknik Programlar Bölüm Başkanlığı

Kastamonu Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dekan Yardımcılığı

Kastamonu Üniversitesi, İ.İ.B.F. Bölüm Başkan Yardımcılığı

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Ödüller :

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

 

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2011-2012 Güz Genel Muhasebe I 3 0 51
2011-2012 Bahar Genel Muhasebe II 3 0 49
Bahar Müşteri İlişkileri Yönetimi 2 0 168
2012-2013 Güz Genel Muhasebe I 3 0 315
Güz Dönem Sonu Muhasebe İşlelemleri 3 0 38
Güz Yöneylem Araştırması 2 0 32
Güz Pazarlama 2 0 29
2012-2013 Bahar Genel Muhasebe II 3 0 332
Bahar Pazarlama İlkeleri 3 0 40
2013-2014 Bahar Genel Muhasebe II 3 0 311
Bahar İstatistik 2 2 114

ESERLER

  1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Kızgın, Yıldıray, Benli, Tahir;(2013) “The Examining of GSM Operators’ Customer Complaint Management (CCM) Applications in Turkey with Discriminant Analysis”, International Journal of Business and Management , Vol. 8, N. 3, pp. 1-17, DOI: 10.5539/ijbm.v8n3p1, Canada. a1-benli

A2. Özkan, Bekir, Benli, Tahir  ve Kızgın, Yıldıray; (2013), “ Is there any impact of horoscopes on luxury consumption trends? ”, Business Management Dynamics, Vol. 3, N. 2, pp. 69-83.  a2-benli

A3. Kızgın, Yıldıray, Karaosmanoğlu, Kübra, Hız, Gülay ve Benli, Tahir; (2013), “A Field Study on the Determination of the Credit Card Users’ Awareness Of the Products/Services Offered with Credit Cards: Turkey Case”, International Journal of Business and Management , Vol. 8, N. 23, pp. 13-29, DOI: 10.5539/ijbm.v8n23p13, Canada. a3-benli

 

  1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Yokaş, İbrahim, Karaosmanoğlu, Kübra,  ve Benli, Tahir; (2003), “A Field Study On The Employed Personnel Profile In Hospitality Firms And The Significance Of The Vocational Education: Marmaris Case”, Mesleki-Teknik Eğitimde Bölgesel ve Uluslararası İşbirliği Konferansı (IVETA), Ekim 2003, Ankara, pp. 143-147. b1-benli

B2.  Kızgın, Yıldıray, Benli, Tahir; (2009), “Meslek Yüksekokullarındaki Öğrenci Ailelerinin Mesleki ve Teknik Eğitimdeki Öneminin Vurgulanması Üzerine Bir Alan Çalışması:  Muğla Meslek Yüksekokulu Örneği”, I. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2009, Konya, pp. 1953-1960. b2-benli

  1. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:
  2. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Benli, Tahir; (1993), “Elektrik Enerjisi Üretimi Planlamasında Doğrusal Programlama ve Yatağan termik Santrali Uygulaması”, D.E.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt : 8, Sayı : II, Yıl : 1993, ss. 33-55. d1-benli

D2. Benli, Tahir, Kızgın, Yıldıray; (2002), “Konaklama İşletmelerinde Bilgi Teknolojisi kullanımının Önemi Üzerine Bir Alan Çalışması: Muğla İli Örneği”, Mevzuat Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 52, Nisan 2002. d2-benli

D3. Benli, Tahir, Karaosmanoğlu, Kübra; (2005) “Turizm Sektöründeki İşletmelerde Meslek Stajını Yapan Ön Lisans ve lisans Öğrencilerinin Sorunlarına İlişkin Bir Alan Çalışması”. Mevzuat Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 88, Nisan 2005. d3-benli

  1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Kızgın, Yıldıray, Benli, Tahir ve Karaosmanoğlu, Kübra; (2002), “Turizm Sektöründe Faaliyet Gösteren Esnafların Sorunlarının Belirlenmesi ve Çözüm Önerilerine İlişkin Alan Çalışması: Marmaris Örneği”, II. Turizm Şurası Bildirileri, Cilt: 2, ss. 99-110. e1-benli

E2. Oktik, Şener, Karaosmanoğlu, Kübra, Eltez, Asude ve Benli, Tahir; (2004), “Guneş-Elektrik Enerjisi Dönüşüm Sistemlerinin Anket Değerlendirmeleri”, V. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu (UTES), Mayis 2004, İstanbul, Cilt: 2, ss. 185 -196. e2-benli

E3. Benli, Tahir, Karaosmanoğlu, Kübra ve Kızgın, Yıldıray; (2005) “Mesleki ve Teknik Eğitimde Öğrenci Memnuniyet Düzeyinin Belirlenmesi Üzerine Bir Alan çalışması: Muğla Meslek Yüksekokulu Örneği”, III. Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 29-30 Eylül 2005, Burdur, pp. 500-504. e3-benli

  1. Diğer yayınlar :

F1. Benli, Tahir; (2011), “Örnekleme Yöntemleri, Demir, Berna ve Kırlı, Mustafa (Ed.), “Muhasebe Denetimi”, (ss. 75-81), İstanbul : Lisans Yayıncılık, ISBN 978-605-4350-43-8 f1-benli-giris

F2. Kırcaova, İbrahim ve Benli, Tahir (Ed.); (2011), “Pazarlama Yönetimi”, İstanbul : Lisans Yayıncılık, ISBN 978-605-4350-95-7  f2-benli

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


'